obchodní, záruční podmíny

Obchodní podmínky firmy CLG servis Jaromír Jindra

 

Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu firmy CLG servis Jaromír Jindra., nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou uchovávány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se CLG servis Jaromír Jindra zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, CLG servis Jaromír Jindra se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb CLG servis Jaromír Jindra dává souhlas k uchovávání osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

 

Práva a povinnosti prodejce

a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
c) Prodejce má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodejce má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodejce má právo odmítnout objednávku, pokud kupující má neuhrazen závazek po termínu splatnosti.
f) Prodejce má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou, úplnou a platnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

Záruka a servis

Záruční doba je 24 měsíců na zboží, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta delší než 24 měsíců je vždy uvedena na daňovém dokladu nebo záručním listu. Na vybrané LG klimatizační zařízení poskytuje výrobce záruku 36 měsíců a to za podmínek dodržení způsobu montáže dle návodu a pravidelných  ročních prohlídek zařízení. Záruční doba na instalační práce je 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne prodeje. Bezplatná záruční oprava nemůže být uplatňována, jestliže jde o poruchy zapříčiněné nesprávnou montáží nebo obsluhou. Právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky má uživatel nejpozději  poslední den záruční doby.

 

Reklamace

Vyřizování reklamací je prováděno podle platných zákonů ČR. Veškeré reklamace kvůli možným pozdějším nejasnostem přijímáme pouze v písemné podobě a to na aktuální mailové adresy, nebo Českou poštou na adresu sídla. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat o zjištěných vadách firmu CLG servis Jaromír Jindra.  Kupující je povinen při reklamaci uvést číslo dokladu a co nejvýstižněji popsat vadu zboží. Pokud spotřebitel uzavřel smlouvu s pomocí prostředků komunikace na dálku, má právo od ní odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. 

 

Způsoby platby

Dobírkou:

platí se přepravci nebo při předání zboží.

Převodem z účtu:      

zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Jakmile je objednané zboží pro Vás připraveno, je Vám zaslána emailem proforma faktura, na základě které provedete převod. Jako variabilní symbol musí být uvedeno číslo objednávky. Dodávka čeká na výpis z účtu nebo na potvrzení o převodu.

Bankovním převodem po obdržení zboží:

se splatností 10 dní. Platí pro smluvní odběratele.

 

Další informace:

Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem.

Faktura-daňový doklad a záruční list jsou poslány poštou.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ceny jsou smluvní a jsou navýšeny o náklady vyplývající ze zákona č.185/2001 sb. v platném znění o likvidaci elektroodpadu.

 

Doprava:

Způsoby dodání zboží:

Přepravní služba:

Aktuálně využíváme služeb společností PPL (do 50 kg) a Geis (nad 50 kg).

Dopravné, celková cena pod 30000Kč  je 280Kč.

Dopravné, celková cena nad 30000Kč  je zdarma.